หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 วัดมหาโพธิ์มงคล

ผ้าฝ้ายไหมประดิษฐ์
เริ่มนับ วันที่ 22 มิ.ย. 2552
 วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
         
 
 
 
   
   
สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าและเกาะกลางถนน รวมทั้งระบบการระบายน้ำ
   
สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
   
พัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่งและการจราจร
   
การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำให้เชื่อมโยง เป็นเครือข่ายที่เอื้อต่อการเกษตร
   
การวางแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง
 
   
   
การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศวัยและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ
   
การส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่น
   
การส่งเสริมทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นองค์กรทางศาสนา ที่มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และปรองดองสมานฉันท์
   
การส่งเสริมความร่วมมือ และเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน
   
การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาอย่างครบวงจร
   
ส่งเสริม และพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล อย่างมีประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
 
 
   
   
การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักดำรงตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   
การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต ในการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย
   
การส่งเสริม และสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย เพื่อการบริหารจัดการผลิตเกษตรปลอดภัย
 
   
   
การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบให้บริการสาธารณสุข และกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
   
การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้และพัฒนาการรวมกลุ่ม/องค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
   
การส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ
   
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
   
การส่งเสริมการพัฒนาหลักสุขาภิบาลให้ได้มาตรฐาน