หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
นิคมทุ่งโพธิ์ทะเลเลิศล้ำ วัฒนธรรมไทยอีสาน
ตำนานเจ้าปู่วังหว้า เลอค่างานบุญบั้งไฟ
ที่ทำการเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร
ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
นายวินัย นนทะคุณ
นายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
วัดมหาโพธิ์มงคล
สถานที่รวมศรัทธาของประชาชน
ในชุมชนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
วัดมหาโพธิ์มงคล
การสนับสนุนการศึกษา
และสนับสนุนเยาวชนในชุมชน
เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีอุบล
การเกษตรในชุมชน
ทำตามแนวพระราชดำริ
การเกษตรพอพียง
การเกษตรพอเพียงของชุมชน
เทศบาลตำบล
นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
1
2
3
4
5
 
 วัดมหาโพธิ์มงคล

ผ้าฝ้ายไหมประดิษฐ์
เริ่มนับ วันที่ 22 มิ.ย. 2552
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
         
 
 
 
   
   
สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าและเกาะกลางถนน รวมทั้งระบบการระบายน้ำ
   
สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
   
พัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่งและการจราจร
   
การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำให้เชื่อมโยง เป็นเครือข่ายที่เอื้อต่อการเกษตร
   
การวางแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง
 
   
   
การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศวัยและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ
   
การส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่น
   
การส่งเสริมทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นองค์กรทางศาสนา ที่มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และปรองดองสมานฉันท์
   
การส่งเสริมความร่วมมือ และเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน
   
การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาอย่างครบวงจร
   
ส่งเสริม และพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล อย่างมีประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
 
 
   
   
การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักดำรงตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   
การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต ในการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย
   
การส่งเสริม และสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย เพื่อการบริหารจัดการผลิตเกษตรปลอดภัย
 
   
   
การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบให้บริการสาธารณสุข และกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
   
การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้และพัฒนาการรวมกลุ่ม/องค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
   
การส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ
   
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
   
การส่งเสริมการพัฒนาหลักสุขาภิบาลให้ได้มาตรฐาน
 
      
 
ร้องเรียน การจัดซื้อ-จัดจ้าง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป
ร้องเรียน การทุจริต
...................
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10