หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
         
 
     
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดทำโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านบ่อทอง (สายหน้าบ้านนางต๋อย ศรีคชไกร ถึงหน้าบ้าน นางรัชนี บุญมี)  
 

เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดทำโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านบ่อทอง (สายหน้าบ้านนางต๋อย  ศรีคชไกร ถึงหน้าบ้าน นางรัชนี บุญมี) โดยปรับปรุงถนนยาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ (จากงานขุดรื้อ) ระยะทาง 845.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 5,070.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท) โดยจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำแพงเพชรไพโรจน์ก่อสร้าง งบประมาณ 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร ไป-มา ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 15.06 น. โดย คูณ ปนัฐ มีแก้ว

ผู้เข้าชม 15 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย