หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
นิคมทุ่งโพธิ์ทะเลเลิศล้ำ วัฒนธรรมไทยอีสาน
ตำนานเจ้าปู่วังหว้า เลอค่างานบุญบั้งไฟ
ที่ทำการเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร
ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
นายสิงห์วัฒน์ วัฒนศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
วัดมหาโพธิ์มงคล
สถานที่รวมศรัทธาของประชาชน
ในชุมชนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
วัดมหาโพธิ์มงคล
การสนับสนุนการศึกษา
และสนับสนุนเยาวชนในชุมชน
เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีอุบล
การเกษตรในชุมชน
ทำตามแนวพระราชดำริ
การเกษตรพอพียง
การเกษตรพอเพียงของชุมชน
เทศบาลตำบล
นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
1
2
3
4
5
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
         
 
     
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ชนิดเคฟซีล ภายในหมู่บ้าน บริเวณซอยสายหลังฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ทะเล ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  
 

ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ชนิดเคฟซีลภายในหมู่บ้าน บริเวณซอยสายหลังฝั่งตะวันออก  หมู่ที่ 4  บ้านโพธิ์ทะเล ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  อ.เมือง   จ.กำแพงเพชร
              ……………………………….
  ด้วยสำนักงานเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยาง ชนิดเคฟซีล ภายในหมู่บ้าน  บริเวณซอยสายหลังฝั่งตะวันออก   หมู่ที่  4 บ้านโพธิ์ทะเล   ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล    อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร   ปริมาณงานดังนี้   ก่อสร้างถนนลาดยาง ชนิดเคฟซีล  ผิวจราจรขนาดกว้าง  5.00  เมตร ความยาว  240.00  เมตร  พร้อมฝังท่อคอนกรีตชั้น  3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.30  เมตร  พร้อมยาแนว  จำนวน  3  จุด ๆ ละ  6  ท่อน  รวมทั้งหมด  18  ท่อน  และตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน  1  ป้าย   เป็นราคากลางจำนวนเงิน  297,000.-บาท   (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)   โดยวิธีสอบราคานั้น  
                        ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.  เป็นนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
                            3.   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
   4.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า   50 % ของราคากลาง  เป็นเงิน  148,500.- บาท  และเป็นหนังสือรับรองผลงานที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานออกหนังสือรับรอง  
                             กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  20  กรกฏาคม   2553   ระหว่างเวลา   09.00  น.  ถึง  12.00   น.                    ณ สถานที่ก่อสร้างที่เทศบาลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเลกำหนด  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่  
20  กรกฏาคม  2553    เวลา  13.30  น.  เป็นต้นไป   ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  หากไม่ดูสถานที่และไม่สอบถามรายละเอียดต่าง ๆ จะถือว่ารับทราบแล้ว
   กำหนดยื่นซองเสนอราคา
  1. ณ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  ในวันที่  8  เดือน กรกฏาคม  พ.ศ.2553  ถึงวันที่  
21  กรกฏาคม    2553   ระหว่างเวลา  08.30  น.   ถึงเวลา  16.30  น.  

   2. ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอเมืองกำแพงเพชร  ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร  ชั้น 2  (ห้องหลวงพ่อคูณ)  วันที่  22 เดือน  กรกฏาคม   พ.ศ. 2553 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30  น.
    กำหนดเปิดซองเสนอราคา  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอเมืองกำแพงเพชร   ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร  ชั้น  2  ( ห้องหลวงพ่อคูณ)   ในวันที่  23   เดือน  กรกฏาคม   พ.ศ. 2553  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.   เป็นต้นไป   (โดยถือเวลาตามนาฬิกาของที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรเป็นเวลามาตรฐาน)  

ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคา    ในราคาชุดละ   1,300  บาท   ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  ระหว่างวันที่   8   เดือน  กรกฏาคม    พ.ศ. 2553  ถึงวันที่  21  เดือน กรกฏาคม   พ.ศ. 2553  ระหว่างเวลา  08.30 น.  ถึง  16.30 น.  หรือทาง  www.nktp.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  
0-5573-6246  ต่อ 16 ,  0-5573-6045  ต่อ  17  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ   ณ  วันที่      7     เดือน   กรกฏาคม     พ.ศ.  2553           ( นายมานัตย์   ทองแจ่ม )
             นายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ก.ค. 2553 เวลา 10.52 น. โดย คุณ พรสวรรค์ สกุณาทวงษ์

ผู้เข้าชม 918 ท่าน

 
 
 
 
 
ร้องเรียน การจัดซื้อ-จัดจ้าง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป
ร้องเรียน การทุจริต
055-736-045
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10