วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
         
 
     
 
 
 
 
 
การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล ครั้งที่ 1 / 2556  
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2556 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 โดยเชิญคณะกรรมการกองทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามคำสั่งฯ ที่ 00467 / 2556 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2556 เพื่อชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แนวทางการบริหารกองทุนฯ รายงานสถานะการเงินของกองทุนฯ รวมถึงพิจารณาสนับสนุนโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณของกองทุน (กรณีเร่งด่วน) ในครั้่งนี้ด้วย โดยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลฯ ได้แก่
1.นายสิงหวัฒน์ วัฒนศิริ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบล
2.นายประสาร บุญเรืองรอด ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
3.นายกอง ราชวงค์ ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.นายอนุชา จวงจันทร์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
5.นายสมาน ขันทะหัตถ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
6.หัวหน้าหน่วยปฐมภูมิโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล
7.นายมานิตย์ เบี้ยวอุ้ย ตำแหน่ง อสม.
8.นางอุไร ธิศาเวช ตำแหน่ง อสม.
9.นายอาวุธ ใจเสือ ตำแหน่ง ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน
10.นางโสมพงษ์ มะลิพรม ตำแหน่ง ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน
11.นางอภัย ขันทะหัด ตำแหน่ง ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน
12.นายธันวา ตุ้มทอง ตำแหน่ง ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน
13.นายประสงค์ วงเวียน ตำแหน่ง ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน (ผู้แทนผู้พิการ)
14.นายณรงค์ ทองเกตุ ตำแหน่ง ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันฯ
15.นางนฤมล วงศ์ปัญญา ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ค. 2556 เวลา 10.54 น. โดย คุณ อนรรค บ่อน้อย

ผู้เข้าชม 445 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย