วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
         
 
     
 
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งโพธิ์ทะเล  
 

ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งโพธิ์ทะเล
ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
…………………………………….

ด้วยเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้าง โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งโพธิ์ทะเล ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ปริมาณงานดังนี้ ขุดวางท่อเมนระบบประปาพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 พร้อมอุปกรณ์ ระยะทาง 1,280เมตร , ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ขั้นคุณภาพ 8.5 พร้อมอุปกรณ์ ระยะทาง 400 เมตร , ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 พร้อมอุปกรณ์ ระยะทาง 132 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ราคากลาง 236,500.-บาท (-สองแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน-) โดยวิธีสอบราคานั้น

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า 50 % ของราคากลาง เป็นเงิน 118,250.-บาท และเป็นหนังสือรับรองผลงานที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานออกหนังสือรับรอง

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 13 มกราคม 2555 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างที่เทศบาลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเลกำหนด และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่
13 มกราคม 2555 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล หากไม่ดูสถานที่และไม่สอบถามรายละเอียดต่าง ๆ จะถือว่ารับทราบแล้ว

กำหนดยื่นซองเสนอราคา

1. ณ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ในวันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 ถึงวันที่
20 มกราคม 2555 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
2. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอเมืองกำแพงเพชร ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ชั้น 2 (ห้องหลวงพ่อคูณ) วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

กำหนดเปิดซองเสนอราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอเมืองกำแพงเพชร ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ชั้น 2 ( ห้องหลวงพ่อคูณ) ในวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เป็นต้นไป (โดยถือเวลาตามนาฬิกาของที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรเป็นเวลามาตรฐาน)

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500.-บาท ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ระหว่างวันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือทาง www.nktp.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
0-5573-6045 ต่อ 16 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555(นายมานัตย์ ทองแจ่ม)
นายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ม.ค. 2555 เวลา 13.30 น. โดย คุณ พรสวรรค์ สกุณาทวงษ์

ผู้เข้าชม 594 ท่าน