วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
         
 
     
 
 
 
 
รายละเอียดหนังสือสั่งการ ว.74
 
แนวทางการอุดหนุนงบประมาณ อสม.(หมู่บ้านละ10,000บ.)  
 

เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามที่ เทศบาลได้รับการตรวจแนะนำจากกลุ่มตรวจสอบการเงินที่ 2 จังหวัดกำแพงเพชร นำทีมโดยนายอนุสรณ์ แสนสุธรรม และคณะ โดยกลุ่มตรวจสอบการเงินฯได้ตรวจและให้คำแนะนำเรื่องการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนให้แก่ อสม. 16 หมู่ๆละ 10,000 บาท ว่าเทศบาลจะต้องดำเนินการอุดหนุนงบประมาณดังกล่าวให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด (หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว.74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 ) โดยหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนตามหนังสือดังกล่าว มีดังต่อไปนี้
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล) อาจตั้งงบประมาณสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ในภารกิจด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุขได้ หรือภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ สำหรับองค์การ บริหารส่วนจังหวัดให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะของการบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ อีกทางหนึ่งด้วย
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพื่ออุดหนุนแก่องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล และองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย นอกเหนือจากประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๑ ได้ดังนี้
๒.๑องค์กรประชาชน หมายถึง กลุ่มหรือชุมชน กรณีกลุ่มจะต้องมีการจดทะเบียนถูกต้องตากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ สำหรับกรณีชุมชนต้องเป็นการจัดตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย และมีสถานะเป็นกลุ่ม หรือชุมชนมาแล้วไม่น้องกว่า ๑ ปี
๒.๒ องค์กรการกุศล หมาย ถึงองค์กรที่มีวัตถุประสงค์จะดำเนินงานการกุศลและจัดตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เช่น วัด มัสยิด กาชาด สมาคม มูลนิธิ เป็นต้น
๒.๓ องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย หมายถึง องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมายโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักในการแสวงหากำไร หรือระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น สภาวัฒนธรรม คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี เป็นต้น
๓. การตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ๒ให้รวมอยู่ในอัตราร้อยละที่กำหนดตามข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ของประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ด้วยและจะกระทำได้ต่อเมื่อ
๓.๑ มีการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์
๓.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้เงินอุดหนุนต้องคำนึงถึงสถานะทางการคลังที่จะต้องใช้งบประมาณไปดำเนินงานในภารกิจหลักเพื่อการบริการสาธารณะ ซึ่งมีภาระด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติโดยรวมตามแนวนโยบายของรัฐเป็นเบื้องต้น ก่อนที่จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน
๓.๓ โครงการ/กิจกรรมที่ขอรับเงินอุดหนุนตามข้อ ๒.๑ จะต้องสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มหรือชุมชน โดยมีลักษณะของการแก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและนำไปสู่การพัฒนาขององค์กรประชาชนในโอกาสต่อไปด้วยตนเองโดยมิให้สนับสนุนในโครงการ ที่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน เช่น การอุดหนุนเพื่อนำไปเป็นทุนกู้ยืม หรือสมทบกองทุนต่างๆหรือการซื้อเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย หรือให้เงินเป็นรางวัล เป็นต้น
๓.๔ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพื่ออุดหนุนโครงการใด ให้นำโครงการนั้นบรรจุไว้แผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
๔. เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพียงผู้อุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแทน โดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้ดำเนินการเอง ดังนั้น จึงไม่ถือว่าเป็นการทำกิจการนอกเขต
๕. เมื่อหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนแจ้งขอรับเงิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายจากเงินรายได้ตามงบประมาณรายจ่ายที่ได้ตั้งไว้ในหมวดเงินอุดหนุนเท่านั้น โดยมิให้จ่ายจากเงินสะสม หรือเงินกู้
๖. ก่อนจะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับองค์ประชาชน องค์กรการกุศล และองค์ที่จัดตั้งตามกฎหมาย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบันทึกข้อตกลงกับผู้แทนของหน่วยงานดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 คน ว่าจะดำเนินการให้เป็นไปตามโครงการที่จะขอรับเงินอุดหนุน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
๗. ทุกหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บไว้เป็นหลักฐาน สำหรับองค์กรประชาชน องค์กรการกุศล และองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย หากไม่มีใบเสร็จรับเงินใช้ในลักษณะงานปกติ ให้ออกใบสำคัญรับเงินแทน
๘. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทราบเป็นเงื่อนไขว่า การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนนั้นถือปฏิบัติ และต้องกำหนดด้วยว่าเมื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนรายงานผลการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบภายใน ๓o วันนับตั้งแต่โครงการแล้วเสร็จ และหากมีเงินเหลือจ่ายซึ่งเข้าลักษณะลาภมิควรได้ตามกฎหมาย ให้ส่งคืนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่พิจารณาตั้งงบประมาณอุดหนุนในครั้งต่อไป
๙. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ถ้าหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเรียกเก็บเงินเท่าจำนวนที่อุดหนุนไปทั้งหมดคืนได้
๑o. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนไว้แล้วตามหลักเกณฑ์เดิมก่อนวันที่หนังสือฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปได้ แต่หากจะตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือโอนงบประมาณ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหนังสือฉบับนี้
๑๑. หากมีปัญหา ข้อขัดข้อง ในการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นตามข้อ ๒ ถึงข้อ ๑oให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายมีอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัย
จึงเรียนมาเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้แก่ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย และส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ การขอรับการสนับสนุนพร้อมทั้งได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ในปีงบประมาณต่อไปด้วย

จาก...เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ธ.ค. 2554 เวลา 13.40 น. โดย คุณ อนรรค บ่อน้อย

ผู้เข้าชม 16635 ท่าน