วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สืบสานวัฒนธรรม นำการเกษตร ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
         
 
     
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาล  
 

ตามที่ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา ฉลาก สัญญา สินค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และการดำเนินคดีแทนผู้บริโภค (ฉ.2) พ.ศ.2551 นอกจากนี้ ยังมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ตาม พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545
การคุ้มครองผู้บริโภคในเขตเขตของกฏหมายดังกล่าวได้กำหนดสิทธิของผู้บริโภคไว้ในมาตรา4 ว่า "ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับความคุ้มครองดังนี้
1.สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
2.สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
3.สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
4.สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
5.สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย
ทั้งนี้ ตามที่กฏหมายว่าด้วยการนั้นๆ หรือ พ.ร.บ.นี้บัญญัติไว้


เพื่อให้การปฏิบัติงานในการคุ้มครองผู้บริโภคของเทศบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และมติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 และครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552 จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ประกอบด้วย

1. นายมานัตย์ ทองแจ่ม ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบล ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา อ้นโต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
3. นายวรศักดิ์ ลือชาคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
4. นางอุไร ทิศาเวช ตำแหน่ง อสม.หมู่ที่ 2 กรรมการ
5. นายทวี พิลาทอง ตำแหน่ง อสม.หมู่ที่ 2 กรรมการ
6. นางสำเริง ป้องชัย ตำแหน่ง อสม.หมู่ที่ 2 กรรมการ
7. นางนฤมล วงศ์ปัญญา ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล กรรมการและเลขานุการ
8. นายอนรรค บ่อน้อย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักฯ กรรมการและผู้ช่วย
เลขานุการ
อนุกรรมการตามข้อ 4-6 ให้อยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี หากพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ อาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นอนุกรรมการแทนได้ และให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของอนุกรรมการซึ่งตนแทน
ให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาลตำบล มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. รับและพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคในเขตพื้นที่ ที่ได้รับความเดือนร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ ในเรื่องเกี่ยวกับการถูกเอารัดเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้า เครื่องอุปโภค หรือบริการที่มีการซื้อขายกันในท้องตลาด
2. เจรจาไกล่เกลี่ยปัญหาข้อพิพาทเพื่อหาข้อยุติในเบื้องต้น หากคู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ให้สอบสวนหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเสนอเรื่องต่อคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัดพิจารณาดำเนินการ
3. ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งกระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคและอาจจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการใดๆ ตามที่เห็นสมควรและจำเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
4. สั่งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดส่งเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่มีผู้ร้องทุกข์หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมาพิจารณาได้ ในการนี้ จะเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงด้วยก็ได้
5. ประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
6. ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน และสร้างเครือข่าวความเข้มแข็งของประชาชน เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดมอบหมาย
8. รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553

มานัตย์ ทองแจ่ม
(นายมานัตย์ ทองแจ่ม)
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
ประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

หมายเหตุ : ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ที่471/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ลว.24 ธันวาคม พ.ศ. 2553

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.ย. 2554 เวลา 15.37 น. โดย คุณ อนรรค บ่อน้อย

ผู้เข้าชม 1538 ท่าน